Tags

,

LÜBNAN’DA DİN VE SİYASET: DÜRZİ LİDERLİK ÖRNEĞİ

Yasin ATLIOĞLU

Özet

Bu makale Dürzî liderliğin Lübnan siyasetindeki rolünü ve geleneksel Dürzî liderler arasındaki tarihsel rekabeti Dürzî toplumunun en yüksek ruhani lideri olan Şeyh el-Akl makamı bağlamında ele almaktadır.  Lübnan’ın siyasal yaşamında zu‘ama (tekili: za‘im) adı verilen geleneksel liderler yüzyıllardır başat aktör olarak yer almıştır. Dahası zu‘ama kendi toplumları üzerinde nüfuz kurmak için diğer siyasi ve dini figürlerle rekabet içine girmiştir. Lübnan Dürzîleri tarihleri boyunca ailesel rekabetler tarafından biçimlendirilen derin iç bölünmelerden dolayı sıkıntı çekmiştir. Geleneksel Dürzî aileler kendi toplumları içindeki rakipleri ile mücadele etmek için siyasette sınırlı bir role sahip olan Şeyh el-‘Akl makamını kontrol altında tutmaya çabalamıştır. Geleneksel aileler arasındaki tarihsel rekabetler ve dış baskılar, Dürzî ruhani liderliğinin XIX. yüzyılın başında çift başlı hale gelmesine yol açmış ve Dürzî toplumunun birliğini ve dayanışmasını olumsuz yönde etkileyen kabullenilmiş bir durum olarak varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lübnan, Dürzî, zu‘ama, Şeyh el-‘Akl, Canbulatlar

 

RELIGION AND POLITICS IN LEBANON: THE CASE OF DRUZE LEADERSHIP

Abstract

This article examines the role of Druze leadership in Lebanese politics and historical rivalries between Druze traditional leaders in the context of the position of Sheikh al-‘Aql, the community’s top spiritual leader. The traditional leaders (zu‘ama; sing., za‘im) have become the dominant actor in the political life of Lebanon for centuries.  Moreover zu ‘ama entered into rivalry with other political and religious figures for influence over their community. The Lebanese Druzes have suffered deep internal divisions shaped by family rivalries throughout their history. The traditional Druze families have sought to have control over the position of Sheikh al-‘Aql having a restricted role in politics to struggle with their rivals within the Druze community. The historical rivalries between traditional families and outside pressures caused to appear the dual Druze spiritual leadership in the early nineteenth century and it remained an accepted reality that affects negatively the Druze unity and solidarity until the present.

Key Words: Lebanon, Druze, zu‘ama, Sheikh al-‘Aql, Joumblatts

Atlıoğlu, Y. (2015). “Lübnan’da Din ve Siyaset: Dürzi Liderlik Örneği”, Akademik Orta Doğu, C: 9, Sayı: 2, ss. 1-25.

Makalenin devamını Akademik Orta Doğu Dergisi’nin 2015 yaz sayısında okuyabilirsiniz.